TshiVenḓa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

TshiVenḓa ndi luambo lu no ambiwa Afurika Tshipembe. Ludovha hafhu lwa ambiwa nga vhanwe vha vhathu vhare kha shango la tsini line lavha Zimbabwe. Ndi luṅwe lwa dzinyambo dza tshiofisiri kha la Afurika Tshipembe na khala Zimbabwe. Tshivenḓa tshi ambiwa nga Vhavenḓa. Tshi ya dovha hafhu tsha kwashekanyiwa tsha vha na luambo lwa Musanda. Itsho ndi Tshivenḓa tshi no ambiwa Thavhani/Pfamoni/Musanda nahone nga mavu, vhaṱanuni na vhakololo vha musanda

Phalaphala FM ndi tshititshi tsha radio tshi no hasha nga luambo lwa tshiVenḓa.

Maṅwe a maipfi a Tshivenḓa ndi aya: Ndaa: zwine zwa amba uri Hello.

Aa! Na zwone ndi Hello fhedzi nga vhathu vha tshifumakadzini.


Muvenda mubikwa na ive, ive la vhibva muvenda a sala vha ralo Vhavenda vha tshi di khoda![edit | edit source]

South Africa municipalities by language 2001.png
ZA Limpopo language.gif

Kha vha ke ndivho tshisikuni tsha luambo lwavho

Ri do sedza kha zwinzhi zwitevhelaho[edit | edit source]

Divhazwakale[edit | edit source]

phusuphusu dza dzimauli

Maambiwa[edit | edit source]

Luambo[edit | edit source]

Manwalwa[edit | edit source]

Ngano ndi musi muthu muhulwane a tshi anetshela vhana zwe ene a anetshelwa nga vhahulwane. Kha ngano hu vha hu na ndayo kana mulaedza une wa khou bviselwa kha vhana. Musi vhana vha tshi anetshelwa lungano huthomiwa nga uri "Salungano, salungano", aya maipfi a sumbedza uri hu khou tevhela lungano. Musi vhana vha tshi fhindula vhari "Salungano".

Vhurendi ndi ndila ine vhaVenḓa vha i shumisa u bvisela vhupfiwa havho khagala, u bvisela mulaedza kha lushaka, u laya, u kaidza na u isa mulaeudza kha vhathu vho tiwaho. Kha lubuvhisia ulwu ni do kona u wana zwinwe zwa zwirendo zwa tshiVenḓa zwo nwalaho nga vhaVenḓa.

Muta[edit | edit source]

Mvumbo[edit | edit source]

Mutsho[edit | edit source]