Muvhango

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Muvhango u vha hone hu tshi vhangiwa vhuhosi. U vhanga vhuhosi a si zwiswa. Vhavenda vha tshi tikedza izwi vhari "vhuhosi vhu naka u vhangwa" kana vhari "vhuhosi a si vhuswa vhu no newa muthu vhu tou vhangiwa". Hezwi zwi a mba uri; na ane a sivhe wa nndu ya vhuhosi a nga kona u vhanga arali ana thikhedzo ya makhotsimunene na dzikhadzi vha vhuhosini. Zwenezwo ndi zwone zwi vusaho muvhango.

Vhuhosi vhu naka u vhangwa, ha sa vhangwa ndi mutshinyalo.