Jump to content

Tshiga

From Wikipedia

Tshiga tsho shumiswaho kha luno Lubuvhisia (website) ndi tshi imelaho Vhavenda. Tshiga itshi ndi ngoma na malungu. Tshiga itshi tsho zwishumiswa ho sedzwa uri Vhavenda ndi vhathu vhane vha lidza ngoma na utshina ngoma sa ndila ya u rathela kha tshinwe tshipida tsha nyaluwo ya muthu nga ndila ya Tshivenda. Ngoma i dovha hafhu ya shumisa na kha maitele a musi ho takalwa. Ri tshi sedza kha mahosi ashu u rangani, ri wana ngoma yo shumiswa musi vha wetshela kha lino. Mahosi aya vho tshimbila vho fara Ngomalungundu. Iyi ngoma vho vha vho i fulufhela khau di tsireledza kha maswina.

Malungu one ndi tshinwe tsha tshiga tshi talusaho vhavenda kha dzinwe tshakha. Malungu, Vhavenda vha a di tama na u di tongisa ngao. Malungu aya oya nga u fhambanana zwi tshi bva khauri muthu o ambara zwiambaro zwo tou itisaho hani. Huna malungu ane a ambariwa kha khana ane avhidzwa Tshithivhavivho. Vhavenda vha dovha vha vha na malungu ane vha a tumanya na midzimu, vhulungu honoho vhari ndi ha Madi. Huna malungu ane one ambarwa nga khomba na vhabvana eneo vha a vhidza uri ndi Tshiphinisa. Hu dovha hafhu havha na ntha dza vhulungu dzi no ima ntha ha mutsinga dzine vhe ndi Mapala. Kanzhi vhafumakadzi vha tshi tshina tshigombela vhavha vho ambara vhulungu kha thoho huno pfi Tshitomolatsie. Vhulungu ha kha khundu, zwandani na milenzheni vhu pfi ndi Thuthu. Vhunwe vhulungu vhune hone hu ambarwa kha khundu fhedzi vhu pfi ndi Mukhethengwa.

Izwi zwiga zwivhili zwi kona u fhambanya lushaka lwa Vhavenda na dzinwe tshakha. Zi dovha hafhu zwa ita uri Vhavenda vha di wane vha vhathu vhane vha tumanywa na vhudele na vhuhali.