Zwiambaro

From Wikipedia

Zwa mahosi Kuambarele kwa Mahosi na vhathu zwa vho a kwo ngo tou fhambana u ya fhi. Fhedzi duvha line muthu a dzhena kana u vhumbwa Khosi, ri wana o ambara mikumba ya Nngwe, vhanwe vha a ambara na ya ndau. Musala uno zwine Mahosi a ambara zwone zwi a fana na zwa vhalanda vhavho

Zwa vhaaluwa Vhaaluwa vhone tshifhingani tsha kale vho vha vha tshi ambara zwo fhambanaho na zwa thangana ya murole.Vhafumakadzi vhovha vha tshi ya nga mithavhela ngeno vhanna vho rwa nga vhugoni.

Ngauri ano maduvha Vhavenda vho no tangana na dzinwe dzi tshakha ri wana maambarele avho a la e avha a tshi sasaladziwa kale namusi a tshi vho tamiwa nga dzinwe dzi tshakha. Tsumbo: Mahayani na dzidoroboni, ri wana Vhafumakadzi vha tshakha dzo fhambananaho vho ambara minwenda.

Zwa tshikhuwa zwone zwi kha di ambariwa. Vhafumakadzi vhanzhi ano maduvha vha vho ambara na marukhu zwithu zwe zwa vha zwi tshiila kale. U ambara ho raliho ri hu wanalesea kha Vhafumakadzi vhare dziboroboni kana vho ya ho zwikoloni.

Zwa vhaswa Musalauno, Vhana vha Vhavenda vha Vhatukana kana Vhasidzana vha ambara zwino fana na zwa tshikhuwa. Fhethu hunzhisa a hu tshena nwana na muthihi a ambaraho tsindi kana shedo.

Zwiambaro Vhavenda ndi vhathu vhane vha vha na kuambarele kwavho kwo fhambananaho na vhanwe. Uya nga mvelele vhana vhatuku vha vhasidzana vhovha vha tshi ambara mashedo, vha vhatukana vha tshi ambara tsindi. Vhathu vhahulwane na vhone vho vha vha na kuambarele kwavho. Vha vhafumakadzi vho vha vha tshi ambara misisi vha vhanna vha tshi ambara vhugoni.

Vhavenda ndi vhathu vhane vha vha na kuambarele kwavho kwo fhambananaho na vhanwe. Uya nga mvelele vhana vhatuku vha vhasidzana vhovha vha tshi ambara mashedo, vha vhatukana vha tshi ambara tsindi. Vhathu vhahulwane na vhone vho vha vha na kuambarele kwavho. Vha vhafumakadzi vho vha vha tshi ambara misisi vha vhanna vha tshi ambara vhugoni.

Ri tshi sedza sialala hovha hu sina tshi nisaho thoni uya nga kuambarele ukwu. Zwiambaro hezwi zwera amba nga hazwo afho ntha, hu tshi dzhena pfunzo ya tshikriste ye ya sasaladza matshilele ashu, na maambarele ashu zwo vho thoma u vhonelwa fhasi. Maduvha ano Vhavenda vha vho di tongisa ngazwo.Nga nndani ha tsindi,vhugoni na shedo. Shedo lone li kha di ambariwa Dombani.