Jump to content

Zwiliwa

From Wikipedia

Vhavenda sa dzinwe tshakha ri wana uri zwiḽiwa zwavho zwo tutuwedzwa nga vhupo he vha vha vha tshidzula khaho. Tsumbo: Vhakale vhovha vha tshila mitada, Hori u da mavhele na vhone vha vho thoma ula-vho mavhele. Zwinwe zwe vha vha vha tshi zwi shumisa kha u da kana u nwa halwa havho ndi hezwi: Mufhoho, Luvhele, Makhaha, Murambo, thungolifha, Mashonzha, na mitshelo yothe ye ya vha i tshi wanala vhuponi havho.

Vhavenda tshiliwa tsha vho tshihulusa ndi vhuswa Vhuswa honohu ho fhambana: tsumbo: huna mutuku wa mavhele,havha na mutuku wa mugayo,ha vha na munamba bikwaho nga mafhi, ha vha na mufumbu. Vhuswa vha tshi vhula vha sevha nga nama na muroho,Mukusule,dovhi, mashonzha, nemeneme, nthwa, thungolifha, mashonzha, Nzie na Madzhulu.

Zwilwiwa zwavho zwi itwa nga mufhoho, luvhele na makhaha. Zwinwe zwine vhanwa ndi hezwi: mabundu na mukumbi na halwa. Hu dovha hafhu ha vha na madzanga sa mabvani, mafhuri, dzinawa na nduhu.

Mitshelo yavho ndi ya daka naya hayani,tsumbo:ya mitshelo ya daka: mahuhuma,thawi,mavhungo, thanzwa, matamvu, mahuyu, nombelo, mazwilu, maramba, makolokote,thungulu, maembe, khwakhwa, nii na zwinwe zwinzhi. Tsumbo ya mitshelo ya hayani: a manngo, maafukhada kana magadaphele, maswiri,zwinerengisi, maberegisi na minwe minzhi

Tshilimo

Tshifhefho

Vhuriha

Luṱabvula