Vhuriha

From Wikipedia

Vhuriha ndi khalanwaha ino da nga murahu ha tshifhefho. Khalanwaha iyi i vha i tshi rothola lune na zwilinwa zwine zwa limiwa zwo fhambana na zwa tshilimo. Kha vhaswa huvha ho vuwa gadagada la u ita dzingade na zwiraba. Vhunzhi ha miroho ino tavhiwa vhuriha i vha i tshi kona u tshila na ho hu sina mvula. Miroho ino nga mitshaeni, khavhitshi, nyala, matamatisi na minwe vho ndi yone ine ya kona u tshila kha khalanwaha iyi.

Vhuriha hu vha hu tshi khou rothola lune vhathu vhavha vho ambara zwiambaro zwa u dudela. Hezwi hu Vhuriha, ndi tshone tshifhinga tshine Vhakalaha na Vhathannga vha vuwa nga matsheloni-tsheloni vha dzula muliloni ngau shavha phepho.

Tshifhinga itshi tshi vha tshone tshifhinga tshine vhatukana vha wela mulani vhasidzana vha tshi ya zwivhamboni.

Manowa na dzimbenzhelele zwi vha zwo dzumbama nga uri na zwone a zwi tshili zwavhudi phephoni. Musi vhuriha vhu tshi fhela hu vha hu tshi khou sendela khalanwaha ya lutavula.