Phukha

From Wikipedia
Phukha

Phukha ndi zwithu zwi no tshila zwa milenzhe mina. Hu na phukha dza ḓaka na phukha dzo fuwiwaho.

Phukha dza ḓaka ndi dzi no tshila dakani. Dziṅwe dza phukha dza ḓaka ndi ndou, nngwe, ntsa, na ndau.

Phukha dzo fuwiwaho ndi phukha dzi no dzula na vhathu. Dziṅwe dza phukha dzi no dzula na vhathu ndi kholomo, mbudzi, mmbwa, na zwimange.

Phukha nga tshi Venda na nga luisimane

Ndau-Lion Tshimange-Cat Mbudzi-Goat Nowa-Snake Nguluvhe-Pig Sunzi-Ant Bete-cockroche Nzie-Grasshopper