Ndau

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ndau ndi phukha ya milenzhi mina ya lushaka lwa zwimange. Ndau ndi yone ya vhuvhili ngau hula kha lushaka lwa zwimange nga murahu ha nngwe.