Ndau

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Ndau ndi phukha ya milenzhi mina ya lushaka lwa zwimange. Ndau ndi yone ya vhuvhili ngau hula kha lushaka lwa zwimange nga murahu ha nngwe.