Jump to content

U tamba vhuṱuka

From Wikipedia

U tamba vhuṱuka ndi iṅwe ngoma ya vhaVenḓa ine i khayo ha dzhena vhatukana vho no tshiṅwe tsha zwiito zwine vhaVenḓa vha zwi tevhela sa nḓila ya kualusele kwa vhana muṱani. Tshipida itshi tshi ṱhogomela vha mbeu ya tshinnanani.

Hu sedzwa nga maanda maitele a zwa vhudzekani. Maitele aya a tshimbidzwa nga khotsimunene wa mutukana ano khou dzhenela u tamba vhuṱuka. Mutukana uyu u ṱambiswa vhuṱuka musi a tshi vho lora miloro ya u dzhena nḓuni tshihulwane. Vhokhotsimunene vha londola maitele a u tambavhuṱuka kha mutukana o swikaho tshiimo itsho.

Mutukana ano ya vhuṱukani u fanela u vha o luma luṱanga. Khotsimunene kana munwe muṱhannga muhulwane wa henfho muḓini o no yaho vhuṱukani u do ṱuwa na ho uḽa mutukana aya hangei hu er na vhaṅwe vhuṱukani. Arali houḽa mutukana a sa ṱoḓi u ya vhuṱukani vha a mu hwala vha mu isa nga u tou kombetshedza.

Haningei vhuṱukani vha funzwa mikhwa ya tshiVenḓa na matshilele o the a tshiVenḓa. Pfunzo khulu khulu vhukuma hafha vhuṱukani ndi yo livhanaho na vhudzekani sa hezwi, vho vha vha tshi funzwa na uri zwa u fha ṅwana wa munwe muthu thumbu zwo khakhea vhukuma na zwauri a u iti zwa vhudzekani na musadzi wa munwe muthu.

Ri tshi da kha sia la thompho wo vhau tshi funzwa uri munwe na munwe a linganaho na khotsi au ndi khotsi au. U mu ṱhonifha sa musi u tshi ṱhonifha khotsi au. U losha vhahulwane na hone ho vha hu tshi dzhielwa nṱha nga maanda. We a vha a sa loshi o vha a tshi pfi dambaulosha.