Jump to content

Tshumelo ya Nyambo dza Lushaka

From Wikipedia

Tshumelo ya Nyambo dza Lushaka (National Language Services "NLS") i isa phanda na u tshimbidza vhudavhidzano kha nyambo dzoṱhe. NLS I tshi khou tevhedza ṱhodea dza Mulayotewa, i langula u fhambana ha nyambo kha tshitshavha tshashu nahone I na vhuḓifhinduleli ha u shumisa nyambo dzoṱhe dza vhathu vha hashu nga u tevhedza maga a mbekanyamaitele ine ndivho yayo ya vha u alusa u shumiswa ha idzi nyambo, na idzo nyambo dze kale dza vha dzo thudzelwa kule.

Mushumo muhulwane wa (NLS) ndi u swikelela ṱhodea dza Mulayotewa nga u tshimbidza, phuromotha na u ṋetshedza tshumelo ya vhufhinduleli na vhukhakhulili nga nyambo dzoṱhe dza tshiofisi nga u langula vhunzhi ha nyambo nga u shumisa dzithandela dza u pulana luambo na dza theminolodzhi.

NLS i shuma sa sisiteme ya Muvhuso ya phurofeshinala ya u tikedza luambo nga u fhindulela manwalo a tshiofisi a tshi ya kha nyambo dzoṱhe dza tshiofisi. Tshumelo yayo ya theminolodzhi i thusa nga u bveledza na u khwinisa ḓivhaipfi ya thekhinikhala kha nyambo dza tshiofisi. Mushumo wa u pulana nyambo u angaredza u eletshedza Muvhuso nga ha mvelaphanḓa ya mbekanyamaitele ya nyambo na nḓila dza kushumisele kwayo.

Netshaulu Phathutshedzo