Vhuswa

From Wikipedia

Nga phanḓa ha uri hu vhe na zwo itwaho nga u fhisesa kana u badela, zwimela zwiṱuku zwa muroho vhukuma. Kanzhi yo vha i tshi bwa kana u shumiswa nga nḓila ine ya fana na mukumba, ṋotshi, mitshelo, kana miroho zwi a konḓa uri muthu a vhe o nonaho, kana hu itwa nzwalelo. Kanzhi i shumiswa sa shaka, nahone zwi ḓitika ngaḽo. Mufuda wo ḓoweleaho wa u bvisa thumbu. Geruel ndi mutikedzi wa vhuimo ha nṱha na o gerelwaho u bva Asia.

Dzinwe thoro dzine dza shumiswa u ita vhuswa dzi katela makanda, goroi (zwithu zwine zwa nga mavhele). Mifuda minzhi ya vhuswa i na madzina ayo o yahoi nga u fhambana sa congee, polenta na poi ( u bva Taro)

Vhuswa vhu nga ḽiwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Vhuswa vhu liwa nga vhathu vha mvelele nnzhi u mona na lifhasi sa tshiliwa zwatsho kana vhuragane, na vhagidimi vha a vhu la.