Vhusha

From Wikipedia

Vhusha ndi ngoma ya vhuvhili kha vhutshilo ha vhasidzana vha vhaVenḓa. Fhedzi ha i dzhiwa sa yone ngoma ya u thoma vhunga iya musanda. Vhakololo a vha tshini musevhetho vhunga musevhetho i ngoma ya vhasiwana nahone ngoma iyi a i imi musanda i imiswa nga muthu zwawe o wana thendelo kha Vhamusanda, khosi kana Thovhele vhane vha mavu.

Afha kha iyi ngoma hu tshina vhasidzana vha dzi khomba husi musidzana munwe na munwe. Vhakololo vha tou tamba ngeno vhasiwana vha tshi tou tshina. Iyi ndi ngoma ine ya vha tshiga tshau tanganedza uri musidzana o aluwa hune a nga kha divha ono vha na muthannga wawe.

Yeneyi ngoma i tshinwa vhuriha na Tshilimo musi zwikolo zwo valwa. Tshifhingani tsha kale musi vhasidzana vha sa tendelwi uya zwikoloni yovha itshi tshinwa tshifhinga tshilapfu fhedzi vhuriha na tshilimo.

Vhasidzana vha vhaVenḓa vha lavhelelwa u tshina ngoma iyi vhunga zwi tshi dzhiiwa uri nga nnda ha mitani hune vhanga kha di gudiswa milayo afha ngomani ndi hone tshikoloni tsha milayo uri musidzana avhe musidzana na mikhwa ya vhudi.