Jump to content

Vhasiwana vhatshena

From Wikipedia
Outdoor scene of a man and woman seated on chairs in front of a group of ten children of varying ages, barefoot and wearing simple clothing
Howu muta wa vhasiwa vhatshena vha bva Albama ;vho bvisiwa khagala nga 1913.

Vhasiwana vhatshena ndi vhatshena vhane vho vha vha si na tshelede kana dzigoloi na mudi wo no khunga mato . Vhanwe vhatshena vhane vha vha na dzi tshelede vho vha vha tshi vha vhidza nga madzina ono vhavha ,vho vha vha tshi zwi ita uri vhani avhana mushumo vhapfe u vhavha.

Dzina la vhasiwana vhatshena li shumisiwa nga maanda u vhidza vhatshena vha ni vha dzula mahayani, vhani vha ita zwadzidzivhadzi,na u tshimbela na vhathu vharema ,na vhani a vhashumi kana vhani avha shumi zwavhudi. Vha vhidziwa nga madzina ono vhavha na nga vhathu vharema vhani vhavha na dzi tshelede vhono dzula zwavhudi.

Kha fureme ri kho u vhona munna na mushadzi na vhana vha vho, vha ni vha vhidziwa vhasiwana vhatshena nga vhathu vhatshena na vhathu vha rema nga uri vho vha vhasina tshelede kana ho edela.

Dzina la vhasiwana vhatshena a li tsha shumisa u vhidza vhathu kana muthu ubva kha tshifhinga tsha vho 19th na dzi 20th, mara kha mashango a Southern United states.

Ndaedzi[edit | edit source]