Mukhuwa

From Wikipedia

Vha ri mini na vhathu. Nne ndi hone, ndi na madzina. Dzina Langa nga luisimani ndi, nga Tshivenda ndi thitupulwi rathogwa. Ngoho, dzikonani dzanga, maduvha ha fani. Ndi amba ngauralo nga uri ndo pfulutshela mmba mulovha na zwino ndi hayani, Scotland. Pfarelo, ndo hangwa u talutshedza uri ndi mukhuwa - tshikotshi.

Izwi zwithu zwi a vhavha mbiluni. Hanengeyi Fondwe, ndo dzula zwavhudi vhudi Ha Rathogwa, na khotsi a Ramano, Mme a Ramano na vhana vhawe (Ndo fhata tshivhambo mara a tongo vhamba nga ngomu.). Ahuna muthu u amba nga luambo lwashu hafha hayani, khamusi ndi do hangwa zwothe? ndi khou u tambula, mara ri do kondelela nga zwi tuku nga zwi tuku - ri khou sendela. Ndi lidza katara na tshigwada.