Mirero ya Tshivenḓa, maambele khathihi na maidioma

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mu ḽa tshawe u ya dzumbama

Ṅwana mu ḽa malofha mavhisi, thumbuni hu onya hawe

Wa sa ḽi pfa u vhudzwani, u ḓo ḽi pfela vhulaloni

Nguluvhe ye ndi edza ṋdou maṋanga a bva nga mulomoni

Tshisima tsha kule tshi vhulaisa ḓora Mukapi wa tshisima a si munwi wa tsho Ya longa khwaṋda yo nwa

Naho wa i viela bakoni, mahunguvhu a ḓo i vhona

Muthu kha pfe, tshikanda a tshi na ṋdevhe

I rema nga luṅwe mbevhana, mulindini u ḓo vhuya wa ḓala Nwana wa mbevha ha h angwi mukwita

Tsha kule tshi waniwa nga mu hovhu

Tshilonda tshi vha mukweti

Khuni dza vhuya dza ṋanga mulilo, a dzi tsha konḓa u duga

Ntsa i ṱamba nga ntsa na

Ṋama khombetshedzwa i afhula khali

Mirero na maambele a Tshivenḓa zwo ḓala nga maanḓa, ngauri zwi ḓo dzhia tshifhinga uri minzhi yayo i vhonala hafha.

Ndaa!