Jump to content

Luambo lwa Tshironga

From Wikipedia

Tshironga (XiRonga; tshinwe tshifhinga lwa pfi ShiRonga kana Gironga) ndi luambo lwa Bantu lwa davhi la Tswa-Ronga lune lwa ambiwa Tshipembe ha Maputo ngei Mozambique. Lu dovha lwa hone Afurika Tshipembe. Lu ambiwa nga vhathu vha 650,000 ngei Mozambique na inwe 90,000 ya vhathu Afurika Tshipembe, na nyambotavhi dzine dzavha Konde, Putru na Kalanga.

Muḓivhi wa pfunzo dza maṱali ane a pfi Henri Alexandre Junod o vha e mutikedzi wa u thoma we a guda nga ha u lu luambo, mathomoni a dana la vhu-19 la minwaha.[1]

Mavhekanyele[edit | edit source]

Tshironga tshi tsini na Tshitsonga nga nḓila nnzhi zwe zwa ita uri vhaofisiri vhanzhi vha tshi dzhia sa nyambotavhi, kana tshithu tshithihi; nahone maitele a kilasi a dzina a fana nga maanda na kuvhumbele kwa maiti ku a toda u fana. Phambano ine ya tavhanya u vhonala ndi thuthuwedzo khulwane ine ya bva kha Lubodogisi, zwo itwa ngauri yo yela vhukati ha dorobo khulwane ya Maputo ( ine kale yo vha itshi pfi Lourenco Marques).

Khandiso[edit | edit source]

Bugu ya u thoma u gandiswa nga Tshironga yo vha i Evangeli ya Yohane yo pindulelwa nga Henri Berthoud o nobva ngei Swiss Romande Mission. Yo gandiswa nga Ludzheremane lwa British na Foreign Bible Society nga 1896.[2] Ho dovha ha itwa dziṅwe ṱhalutshedzelo nga Pierre Loze wa Murumiwa (Swiss Romande Mission) na Mubishopo H.L ( Wesleyan Methodist Missionary Society), vho thusedzwa nga Jeremia Caetano na Efraim Hely. Thesitamennde ntswa yo gandiswa nga 1903, bivhili yothe ya gandiswa nga British na Foreign Bible Society nga 1923.

Zwiko[edit | edit source]