Kereke ya True Jesus

From Wikipedia
Kereke ya True Jesus

"Kereke ya True Jesus" ndi kereke yo diimelaho nga yothe, yo thomiwaho ngei Beijing, China nga nwaha wa 1917. Namusi ina mirado i swikaho mililiyoni dza 1.5 kha mashango a fu-ina thanu, na mazhango a rathi. Kereke iyi ndi ya tavhi la Pentecostal ya VhuKhiresite vho tumbuwaho kha sentshuwari ya vhufu-mbili. U bva nwahani wa 1997 kereke yo thomiwa Afrika Tshipembe. Tshipikwa ndi funza ipfi la Mudzimu kha tshaka dzothe hu sa athu uvha na U da ha Vhuvhili ha Yesu. Pfunzo dza fumi dza kereke ndi:

  1. Muya Mukhethwa
  2. Ndovhedzo
  3. U tanzwa milenzhe
  4. Tshilalelo tshikhethwa
  5. Duvha la Savhatha
  6. Murena Yesu
  7. Bivhili Khetwa
  8. Thembuluwo
  9. Tshivhidzo
  10. Khathulo