Kereke ya True Jesus

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Kereke ya True Jesus

"Kereke ya True Jesus" ndi kereke yo diimelaho nga yothe, yo thomiwaho ngei Beijing, China nga nwaha wa 1917. Namusi ina mirado i swikaho mililiyoni dza 1.5 kha mashango a fu-ina thanu, na mazhango a rathi. Kereke iyi ndi ya tavhi la Pentecostal ya VhuKhiresite vho tumbuwaho kha sentshuwari ya vhufu-mbili. U bva nwahani wa 1997 kereke yo thomiwa Afrika Tshipembe. Tshipikwa ndi funza ipfi la Mudzimu kha tshaka dzothe hu sa athu uvha na U da ha Vhuvhili ha Yesu. Pfunzo dza fumi dza kereke ndi:

  1. Muya Mukhethwa
  2. Ndovhedzo
  3. U tanzwa milenzhe
  4. Tshilalelo tshikhethwa
  5. Duvha la Savhatha
  6. Murena Yesu
  7. Bivhili Khetwa
  8. Thembuluwo
  9. Tshivhidzo
  10. Khathulo