Jump to content

Gauteng

From Wikipedia
Gauteng
Musanda Johannesburg

Gauteng ndi lone vundu lituka kha mavundu a Afurika Tshipembe. Fhedzi, ndi hune hawanala musanda wa Afurika Tshipembe une wavha Pretoria. Hudovha ha wanala Dorbo khalwanesa ya Afurika Tshipembe ine yavha Johannesburg.

Gauteng ndi lone vundu lo pfumesaho khala Afurika Tshipembe. Henefha gauteng ho dovha ha wanala mudi wa Soweto. Soweto hu divhea ngauri vho rapolotiki vhanzhi vha vhathu vhatsu vha bva henefha.

Pfunzo[edit | edit source]

Yunivesithi dza Gauteng ndi dzivhelaho:

Yunivesithi ya Pretoria, Yunivesithi ya Johannesburg, Yunivesithi ya Witwatersrand, Yunivesithi ya Afurika Tshipembe, Tswane Yunivesithi ya Thekhenolodzhi na Vaal Yunivesithi ya Thekhenolodzhi.

Dzinyambo[edit | edit source]

Dzinyambo dzi ambiwa Gauteng ndi dzivhelaho:

English, tshiVenda, sePedi na Afrikaans

Phurovinsi ya Afurika Tshipembe Folaga la Afurika Tshipembe
Free State | Gauteng | Kapa Devhula | Kapa Vhukovhela
KwaZulu-Natal | Kapa Vhubvaḓuvha | Limpopo | Mpumalanga | Devhula-Vhukovhela