Jump to content

Ḓuvha ḽa Vhashumi la dzi tshaka

From Wikipedia

 

uvha la Vhashumi la dzi tshaka, ndi duvha la u pembela vhashumi vhothe hu si na u khethekanya line li tikedzwa nga tshigwada tsha vhashumi futhi li vha hone nwaha munwe na munwe nga duvha la u thoma 1 la Shundunthule kana musumbulowo wa u thoma kha uyo nwedzi.

U ya nga sialala ḽa 1 Ma y, ḓuvha ḽe ha vha hu tshi pembelelwa Yuropa ḽo no kovhela. Nga 1889, Dzangano ḽa Marx International Socity ḽo ṱangana ngei Paris nahone ḽa thoma d zangano ḽa Vhuvhili ḽe ḽa tevhela kha mushumo wa u ṱalutshedzela Lushaka lwa Zwanḓa. Vho mbo ḓi ṱanganedza bammbiri ḽa "vhuṱambo vhuhulwane ha tshaka dzoṱhe, ḽine ḽa amba" u tiked za mishumo ya vhuvhambadzi ine vhathu vha i ṱoḓa ḓuvha ḽoṱhe. Ḓuvha ḽa 1 May ḽo khethiwa nga Muḓalo wa Amerika we a vha e na Yunivesithi ya Labor u itela uri hu vhulahwe vhathu vhoṱhe nge i United States, he ha thoma nga 1886 nahone ho dovha ha thomiwa mutambi wa Hayketfu maḓuvha maṋa nga murahu. Nga murahu ha zwenezwo, ho vha na tshiitea tsha u sumbedza uri o vuswa ṅwaha muṅ we na muṅwe. Muṱangano wa Dza 1904 ngei Sux Contation of the Astrolonal, wo vhidzwaho "Zwigwada zwoṱhe zwa Matshilisano na madzangano a u ren gisa mashangoni oṱhe uri zwi sumbedze nga mafulufulu nzudzanyo ya mulayo ine ya ḓo thomiwa nga vha malo kha tshigwada tsha vhathu vhane vha ṱoḓa mulalo ḓuvha ḽoṱhe.[1]

  1. From the diary of Anatoly Vasilyevich Lunacharsky; 1 May 1918; Petrograd